Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Bæredygtige Obligationer KL 1

ISIN-kode: DK0061139748
 
-0,33%
Afkast år til dato
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Lidt om denne fond

Fonden investerer globalt i obligationer. Der investeres med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold). Investeringsområdet er virksomhedsobligationer samt stats- og statsgaranterede obligationer. Der kan være tale om både investment grade-obligationer og high yield-obligationer samt obligationer fra emerging marketslande.
Bæredygtige Obligationer KL 1
ISIN-kode: DK0061139748
-0,33%
Afkast år til dato
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,33% 2,44% - - -
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,33% -
1 år 2,44% -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020
3,65%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 3,65%

Beholdninger

Nøgletal

Varighed 6,17
Modificeret Varighed 5,62
Effektiv rente 1,26
Gennemsnitlig rating (S&P) BBB

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-11-2020 Land Sektor %
Nordea 2 - US Corporate ESG Bond Fund HYE-EUR USA 17,87
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR Europa 17,85
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth Europa 16,83
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - HYE EUR Emerging Markets 12,90
Nordea 2 - US High Yield ESG Bond Fund HYE-EUR USA 10,92
Nordea Euro Bond I growth Europa 7,92
Nordea AAA Government Bond I growth Global 6,93
Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR Europa 6,00
Other Assets and Liabilities Danmark 2,75
FX Forward EUR/DKK 0,02

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, anti-personelminer, atomvåben, kemiske og biologiske våben. Virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra alkohol, tobak, pornografi, kommerciel spillevirksomhed og krigsmateriel ekskluderes ligeledes.

Fonden er omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer og udelukker dermed virksomheder, der er beskæftiget med fossile brændstoffer og ikke har en klar strategi for omstillingen til fossilfri energi, i tråd med klimamålene i Parisaftalen. I denne overgangsfase til fossilfri energi betyder det, at fonden ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie og gasudvinding eller kulminedrift. Desuden investeres der ikke i virksomheder, der er involveret i ukonventionel olie- og gasudvinding eller elforsyningsselskaber, der mangler strategier for udfasning af kul. Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver ligeledes ekskluderet fra fonden.
Læs mere her ....

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi

Gælder ikke investeringer i statsobligationer

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel og MSCI, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
Fond
74,0
tons CO2/
mio. USD

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,84
Indirekte omkostninger, %
-0,19
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,79
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,30
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Bæredygtige Obligationer KL 1
ISIN:
DK0061139748
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Multi Asset Team
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.01.)
105,86

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.