ESG er din sikkerhed

ESG står for Environment (miljøhensyn), Social (sociale forhold) og Governance (selskabsledelse)

I en ESG analyse bliver disse parametre sat under lup, når man skal vurdere en virksomheds værdi. Som investor er det din garanti for, at de virksomheder du investerer i opfører sig ordentligt, og dermed har større mulighed for at levere et bedre afkast på langt sigt.

 

 

Investering i bæredygtige løsninger med fokus på ESG

Normbaseret screening er et vigtigt element i Nordeas arbejde med ansvarlige investeringer. Med sit STARS-koncept tilbyder Nordea herudover løsninger, der helt og fuldt integrerer ESG-analyser i investeringsbeslutningerne. Selskaberne i Nordeas STARS-fonde under­kastes en grundig analyse af miljø- og samfundsmæssige forhold i forbindelse med driften og selskabets ledelsessystem. Det giver et yderligere lag af information, der styrker kendskabet til hvert selskab, og gør det muligt for porteføljeforvalterne at vur­dere effekten af ESG-forhold på selskabernes driftsresultater og strategiske positionering i markedet. Målet er at finde vinderne på lang sigt, og at investorerne får mulighed for at gøre en forskel ved aktivt at udvælge bære­dygtige selskaber, som lægger vægt på at agere ansvarligt og etisk korrekt, og som håndterer miljø-, samfunds- og ledelses­mæssige risici i overensstemmelse hermed.

process

ESG-analyser fuldt integreret i investeringsbeslutningerne

Nordeas ESG-analyse er designet til at identificere bæredygtige selskaber, der kan generere langsigtet økonomisk værdi.

For fuldt ud at integrere ESG-analyserne i investeringsbeslutningerne har teamet for ansvarlige investeringer udviklet en fire-trins positiv udvælgelsesproces, der har til formål at finde mulige bæredygtige investeringsløsninger.

Når analysen er gennemført, giver teamet sin anbefalede rating af selskabet til porteføljeforvalterne.

Hvert selskab rates A, B eller C

A-rating: Selskaber med en A-rating er modne selskaber med en solid ledelsesstruktur og gode politikker og procedurer til at håndtere væsentlige forhold.

B-rating: Et selskab med en B-rating har en topledelse, der har fokus på ESG-forhold, og som er i gang med at udvikle selskabets ledelsesstruktur. Væsentlige forhold er identificeret og til en vis grad håndteret. Selskabet rapporterer årligt.

C-rating: Selskaber med en C-rating halter noget efter i udviklingen. Der er intet engagement fra topledelsens side, og selskabet har ikke foretaget en gennemgribende risikovurdering af ESG-forhold eller identificeret områder, som man bør håndtere.

Forvalterne af STARS-fonde kan vælge mellem selskaber med en rating på minimum B+ undtagen for fonden Emerging Stars, som også kan vælge andre B-ratede selskaber.

Selvom fordelene ved at integrere ESG-analyser kan og skal diskuteres, er vi overbeviste om, at vores tilgang i STARS-fondene ikke alene bidrager til en mere bæredygtig verden, men også til bedre investeringsresultater.
 

company